Podmínky užívání

Podmínky užívání webového portálu Unie pacientů ČR a služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“

 1. Úvodní ustanovení
  1. Provozovatelem webového portálu Unie pacientů ČR přístupného na www.uniepacientu.cz je Unie pacientů České republiky, zapsaný spolek, IČ 2691004, se sídlem Praha 6, Dobnerova 485/1, PSČ 163 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 15472 (dále jen „UP ČR“).
  2. UPČR vydává tyto podmínky užívání webového portálu uniepacientu.cz a jeho prostřednictvím přístupných služeb (dále jen „Podmínky”).
  3. Tyto Podmínky upravují vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním webového portálu uniepacientu.cz.
 2. Definice pojmů

  Pojmy použité v těchto Podmínkách mají následující význam:

  Webovým portálem uniepacientu.cz se rozumí internetové stránky přístupné prostřednictvím zobrazení obsahu, webové aplikace, profily na sociálních sítích a služba „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“, určené k užívání ze strany uživatelů.

  Užíváním se rozumí jakékoli užití obsahu nebo služeb dostupných na webovém portálu uniepacientu.cz, a to zejména čtení, procházení, vyhledávání, zadávání údajů atd.

  Uživatelem se rozumí každá osoba, která užívá obsah nebo služby dostupné na webovém portálu uniepacientu.cz pro soukromé účely.

  Službou „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ se rozumí databázová aplikace přístupná prostřednictvím webového portálu uniepacientu.cz jejímž cílem je umožnit komfortnější, cílenější a rychlejší vyhledávání informací o zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby z řad spolupracujících poskytovatelů služeb.

  Spolupracujícím poskytovatelem služeb se rozumí takové provozovatelé sociálních a/nebo zdravotních služeb, jež jsou ve smluvním vztahu k UP ČR a jejichž nabídky lze prostřednictvím Služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ vyhledat.

  Cookies se rozumí malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk elektronického zařízení Uživatele umožňující rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících na webový portál uniepacientu.cz.

 3. Obecně k užívání
  1. Obsahem webového portálu uniepacientu.cz jsou zejména informace určené pro širokou veřejnost (odborné články, informace o odborných akcích, odkazy na jiné odborné stránky či organizace atd.). Součástí webového portálu uniepacientu.cz je i služba „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“.
  2. Webový portál uniepacientu.cz slouží pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazuje, a to v žádném ohledu jakoukoli formu lékařské, sociální ani jinou odbornou péči.
  3. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu.
  4. Žádná z informací zobrazených v rámci webového portálu uniepacientu.cz není návrhem na uzavření jakékoli smlouvy.
  5. UPČR nenese odpovědnost za nesprávné použití či nesprávnou interpretaci jakýchkoli v rámci webového portálu uniepacientu.cz prezentovaných informací, ať adresných či neadresných. Případná újma takto vzniklá jde výlučně k tíži Uživatele.
  6. UPČR neodpovídá Uživateli rovněž za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku vyšší moci, poruchy nebo údržby technického zařízení.
  7. UPČR si vyhrazuje právo přístupnost webového portálu uniepacientu.cz kdykoli omezit nebo přerušit, zejména účelem jeho údržby, opravy, aktualizace apod., a to po libovolnou nezbytně dlouhou dobu.
 4. Užití „Vyhledavače – rezervačního systému UP ČR“
  1. Služba „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ slouží Uživatelům jako bezplatný alternativní a nezávazný zdroj informací o zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby, a to výhradně z řad spolupracujících poskytovatelů služeb.
  2. Na užití služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ není právní nárok a rovněž výsledek jejího využití nezakládá jakýkoli nárok na využití jakékoli služby ani nárok na jakékoli zvýhodnění pro využití jakékoli služby vůči kterémukoli ze spolupracujících poskytovatelů služeb.
  3. Využití služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ spočívá ve výběru nebo zadání rozhodných kritérií Uživatelem za účelem filtrace výsledků dle Uživatelem zvolené relevance z řad spolupracujících poskytovatelů služeb, a to dle míry shody mezi Uživatelem zadaných kritérií poptávané služby a podmínkami zadanými spolupracujícími poskytovateli. Výsledek vyhledání by rozhodně neměl sloužit jako informační zdroj pro Uživatele se stejnými, obdobnými či podobnými požadavky.
  4. Kritéria k výběru a/nebo zadání jsou nastavena tak, aby neumožňovala, ať již přímo nebo nepřímo, a to ani ve spojení s kontaktním údajem zadaným Uživatelem (e-mailová adresa), určení identity žádné konkrétní osoby.
  5. Volba a/nebo zadání rozhodných kritérií je výhradně záležitostí Uživatele.
  6. Vyhledavač může Uživateli umožnit pouze pro prvotní kontakt Uživatele s vybraným či vybranými spolupracuícími poskytovateli služeb (předání Uživatelem zadaných údajů pro možnost zpětného kontaktu). Další kontakt s Uživatelem je již realizován bez prostřednictví služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ přímo konkrétním spolupracujícím poskytovatelem služeb.
  7. Uživatelem vybraná nebo zadaná kritéria ani výsledek vyhledání se nezobrazují pro jiné Uživatele.
  8. Pouze v případě cíleného zadání takového požadavku Uživatelem a jeho potvrzením prokliknutím v obdržené e-mailové zprávě ze strany Uživatele dojde k odeslání sumarizace požadavku, resp. zobrazení této sumarizace požadavků, spolu s Uživatelem zadaným kontaktním údajem určenému nebo určeným konkrétním spolupracujícím poskytovatelům služeb. Nutnou podmínkou pro využití této funkcionality je však předchozí udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Uživatele v rozsahu a za podmínek tam uvedených v písemné podobě zaškrtnutím políčka s uvedenou volbou v potvrzovací e-mailové zprávě.
  9. Uživatel může rovněž, v případě zadání takového požadavku, zahájit průběžné vyhledávání dle zadaných kritérií po předem stanovenou dobu. V takovém případě bude cestou e-mailové zprávy o jednotlivé změně ve výsledku vyhledání automatizovaně informován.
  10. UPČR působí při využití plné funkcionality služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ Uživatelem jako správce údajů, které mohou v některých případech naplňovat definici údajů osobních. Zpracování veškerých takto získaných údajů ze strany UPČR se však děje pouze na základě výslovného souhlasu Uživatele, a to automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Podmínky zpracování údajů osobních jsou předmětem samostatného dokumentu Ochrana osobních údajů – Souhlas se zpracováním.
  11. Všichni spolupracující poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k dodržování zásad ochrany osobních údajů nejméně v rozsahu popsaném v této části Podmínek.
 5. Cookies
  1. UP ČR používá cookies převážně za těmito účely:
   1. udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby UP ČR byla schopna při zobrazování webových stránek rozlišit jednotlivé Uživatele a případně tak zobrazit relevantní údaje pouze pro konkrétního Uživatele;
   2. základní nastavení ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
  2. Webový portál uniepacientu.cz může obsahovat též cookies třetích stran, které UP ČR slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným Uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google a další).
  3. Uživatel může v nastavení svého internetového prohlížeče používání cookies zakázat, taková volba však může mít vliv na správné zobrazování webového portálu uniepacientu.cz.
 6. Autorská práva
  1. Veškeré nakládání s údaji obsaženými na webovém portálu uniepacientu.cz podléhá autorským právům. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či jiným vykonavatelům takovýchto autorských práv. Služba „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ je chráněna jako databáze podle ust. § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském ve znění pozdějších předpisů a práva k ní náleží zřizovateli této databáze.
  2. Uživatel není oprávněn užívat webový portál uniepacientu.cz ani službu „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ nebo jejich části jinak, než pro vlastní soukromou potřebu. Zakazuje se užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování jakéhokoli obsahu bez předchozího písemného souhlasu UP ČR, a to bez ohledu na formu a způsob takového užití.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Právní vztahy v souvislosti s užíváním webového portálu uniepacientu.cz a služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ se řídí právem České republiky, a to těmito Podmínkami. Otázky v těchto Podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
  2. Pro kontaktování UP ČR elektronickou cestou je možno využít kontaktní e-mailové adresy uvedené na webovém portálu uniepacientu.cz
  3. UP ČR je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit.
  4. Přístupem na webový portál uniepacientu.cz vyslovuje Uživatel svůj souhlas s jejich aktuálně účinným zněním a zavazuje se dodržovat. Aktuálně účinné Podmínky budou vždy dostupné na webovém portálu uniepacientu.cz
  5. Uživatel bere na vědomí, že údaje zaznamenané v souvislosti s provozem webového portálu uniepacientu.cz včetně služby služba „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ mohou být ze strany UP ČR anonymně zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik.
  6. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 11. 2018